Người đại diện theo pháp luật được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, đại diện công ty thực hiện các giao dịch, hành vi hành chính vì lợi ích của công ty và được trao quyền tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh cùng quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần có thể là cổ đông của công ty hoặc người đại diện đi thuê.

thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

3. Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

4. Trường hợp người đại diện theo pháp luật đi thuê, doanh nghiệp cần cung cấp thêm:

– Hợp đồng lao động;

– Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của công ty;

5. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

6. Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nhà có thẩm quyền.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ- 01 bộ nộp cho cơ quan đăng ký kinh doanh và 01 bộ lưu tại Công ty.

Thời gian thực hiện thủ tục: 05 ngày làm việc

Nơi nộp hồ sơ: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương

dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần

Dịch vụ của An Phúc Hưng về thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần.

– Tư vấn điều kiện đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty;

– Tư vấn chức danh của người đại diện theo pháp luật phù hợp với nhu cầu của Công ty;

– An Phúc Hưng soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện cho Công ty;

– An Phúc Hưng đại diện Qúy khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện tới khi ra kết quả và bàn giao cho Qúy khách hàng;

– An Phúc Hưng đại diện Qúy khách hàng thực hiện thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Tư vấn cho Qúy khách hàng các thủ tục sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật như thông báo với khách hàng, đối tác, ngân hàng và thay đổi các giấy phép con có thông tin của người đại diện cũ.